»POT ZATE – vključevanje starejših in drugih oseb iz ranljivih skupin iz oddaljenih krajev«


Projekt »POT ZATE – vključevanje starejših in drugih oseb iz ranljivih skupin iz oddaljenih krajev« omogoča vsem starejšim in drugim ranljivim skupinam iz oddaljenih krajev enakovredno vključevanje v družbo in zadovoljevanje njihovih vsakodnevnih potreb. V okviru projekta vam omogočamo vključevanje in brezplačen prevoz z večsedežnim službenim vozilom/kombijem v aktivnosti zavoda.

  • Socialno vključevanje
  • Povečan dostop do naših storitev in programov (Dnevni center IZA, VGC Pomurja – enota Gornja Radgona, operacija »Izdelek patchwork 'Spomini' v prepletanju vseh generacij«, osebna asistenca, pomoč na domu, socialni servis)
  • Solidarnostne akcije z ostalimi deležniki v okolju
  • Odkrivanje novih potreb v okolju z aktivno udeleženostjo na terenu

Dejavnosti Zavoda Vitica, so.p. so:

Dnevni center I Z A – za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki je razvojni socialnovarstveni program, s katerim želimo aktivno prispevati k večji kakovosti življenja odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju v UE Gornja Radgona in posledično njihovim svojcem. S programom preko organizacije različnih aktivnosti prispevamo k zmanjševanju in preprečitvi socialne izključenosti oseb, širjenju socialne mreže posameznikov, zmanjševanju stisk in težav uporabnikov, izboljšani informiranosti, razvoju socialnih veščin in pridobivanju novih socialnih izkušenj oseb s težavami v duševnem zdravju ipd. Vključitev v program je za uporabnike brezplačna.
Operacija »Izdelek patchwork 'Spomini' v prepletanju vseh generacij« je projekt, v katerem gre za ponovno uporabo oblačil (reciklažo) in krepitev zavesti ekološke osveščenosti. Poudarek projekta je na socialnem podjetništvu s krepitvijo družbene solidarnosti, spodbujanju sodelovanja ljudi in prostovoljskega dela, krepitvi inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih in okoljskih problemov, razvijanju novih možnosti zaposlovanja z zagotavljanjem socialne integracije in zaposlovanju najbolj ranljivih skupin na trgu dela.
Pomoč na domu je storitev, ki je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju. Storitev, ki jo izvajamo izven javne mreže in je za uporabnike v celoti plačljiva, obsega naslednje vrste pomoči: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Večgeneracijski center Pomurja – enota Gornja Radgona, ki ga izvajamo kot projektni partner skupaj s prijaviteljem Hišo sadeži družbe Murska Sobota in partnerjema Mladinski svet Ljutomer ter Društvo Mozaik. V enoti v Gornji Radgoni se skladno s projektom izvajajo različne vsebine in aktivnosti, uporabnikom je na voljo tudi informiranje in neformalno druženje. Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne.
Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. Storitev predstavlja pomembno orodje pri zagotavljanju samostojnega in polnovrednega življenja v skupnosti, prispeva k deinstitucionalizaciji njihove oskrbe in kot taka predstavlja tudi pravico invalidov glede na Konvencijo o pravicah invalidov.
Socialni servis je storitev, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč in v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Socialni servis ne sodi v javno službo. Uporabnik storitve je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več