O zavodu Vitica

Smo nevladna organizacija na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše.

Delujemo od leta 2014.

Preberite več

Izdelki Patchwork
Kontaktni podatki

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
openPomoč na domu - izven javne mreže


Storitev pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči na domu upravičenca in obsega:

  • Gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
  • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
  • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do največ 20 ur storitve tedensko. Če storitev izvajata zaradi potreb in stanja upravičenca sočasno dva izvajalca, se obseg storitve na teden lahko poveča za največ eno tretjino.

Namen storitve:

Ko posameznik zaradi starosti ali invalidnosti več ne zmore poskrbeti zase, je ena od rešitev pomoč družini na domu, ki se je razvila v kakovostno obliko oskrbe na domu. Večina ljudi želi preživeti starost v svojem domu. Pogosto lahko ločitev od doma predstavlja veliko stisko in stres, zato je prav, da se kot socialno osveščena družba zavzemamo, da so starejši v prvi vrsti deležni ustrezne podpore in pomoči v svojem življenjskem okolju.

Osnovni namen in cilj socialne oskrbe na domu je omogočiti upravičencem, da kljub bolezni in težavam, ki spremljajo staranje, čim dlje in kvalitetno bivajo v svojem domačem okolju.

Kdo je upravičen do storitve?

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in potrebujejo občasno pomoč pri oskrbovanju in negovanju, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Storitev se prilagodi glede na potrebe in želje posameznega upravičenca.

Upravičenci so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v druge organizirane oblike varstva.

Postopek za vključitev osebe v storitev:

Vlogo za vključitev v storitev lahko podate osebno na sedežu zavoda, pisno po e-pošti ali nas pokličite po telefonu. Strokovna delavka zavoda bo z vami opravila uvodni informativni razgovor, nato pa vas bo obiskala na domu, kjer vam bo podrobno predstavila vsebino storitve, organizacijo dela in potek neposrednega izvajanja storitve na vašem domu, seznanila vas bo s ceno storitve, potmi sodelovanja pri izvajanju storitve, o sodelovanju s svojci in drugimi institucijami ter s spremljanjem izvajanja storitve. Skupaj z vami bo na podlagi vaših zmožnosti in ugotovljenih potreb po določeni vrsti in obsegu pomoči ter v skladu zmožnosti vaših bližnjih za zagotavljanje pomoči pri vaši oskrbi, izdelala osebni načrt pomoči, ki bo podlaga za sklenitev Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu med Zavodom VITICA in vami.

Izvajalci storitve so strokovno usposobljene osebe, katerih vodilo je, da se storitev izvaja kvalitetno ter v skladu z vašimi željami in potrebami, s spoštljivim odnosom in sodelovanju z vsemi za vas pomembnimi osebami in organizacijami.
Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več