O zavodu Vitica


Zavod Vitica je mlada nevladna in neprofitna organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje v javnem interesu. Izvajamo storitve in programe za podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva v njihovem življenjskem okolju. V UE Gornja Radgona imamo dobro razvito institucionalno oskrbo, premajhna pozornost pa je bila usmerjena na zunaj institucionalno podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Zato si v Zavodu Vitica prizadevamo za vzpostavitev bolj učinkovite podpore ciljnim skupinam z razvojem preventivnih in drugih socialno varstvenih programov, ki posamezniku in družini zagotavljajo bolj kakovostno bivanje v njihovem življenjskem okolju. Programi, ki jih izvajamo izhajajo iz izraženih potrebah ciljnih skupin. Uporabnikom nudimo celovito in čim bolj prilagojeno pomoč in podporo z namenom dviga njihovih socialnih in drugih kompetenc za čim večje vključevanje v širšo družbo in samostojnejšo funkcioniranje v domačem okolju, kar jim omogoča, da lažje uresničujejo svojo vizijo bivanja v skupnosti. Pri izvajanju programa se povezujemo z različnimi deležniki v ožjem in širšem okolju za prenos dobrih praks in soustvarjanje skupnih rešitev, ki bi v čim večji meri zadovoljevale potrebe uporabnikov. Prepričani smo, da smo s skupnim delovanjem učinkovitejši in da lahko naredimo za posameznika ali družino veliko več kot vsak posamezno. Delujemo kot socialno podjetje, zato v okviru dejavnosti omogočamo možnost zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin prebivalstva.

Poleg izvajanja socialnovarstvenih programov smo razvili tudi program izdelovanja patchwork izdelkov, ki omogoča vključevanje vseh uporabnikov, krepi njihovo delovno okupacijo, ustvarjalnost, širi njihovo socialno mrežo, zmanjšuje revščino in omogoča uporabnikom sproščeno druženje.

Zavzemamo se za razvoj prostovoljstva, saj se zavedamo, da je prostovoljska energija neprecenljiva dodana vrednost vsakega programa.

Ciljna usmerjenost našega delovanja:

 • deintitucionalizacija, kot eden od pomembnih ciljev Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2013 do leta 2020,
 • zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva,
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov,
 • izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti,
 • upravljanje izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije ter upravljanje s kakovostjo,
 • medgeneracijsko povezovanje, predajanje izkušenj in sodelovanje ter krepitev solidarnosti med generacijami,
 • zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev in programov,
 • povezovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju in širše, saj lahko le na ta način zaobjamemo posameznike in družine, ki potrebujejo podporo in pomoč ter jih skupaj nagovorimo, da se vključujejo v možne aktivnosti in podporo, ki jim bo lajšala in polepšala življenje, krepila njihovo zdravje, aktivnost, samostojnost, kompetentnost in socialno vključenost.

Vizija

Prizadevamo si za kakovostno delovanje, usmerjeno na potrebe posameznih ciljnih skupin in njihovo aktivno vključevanje ter medgeneracijsko povezovanje in solidarnost med vsemi prebivalci. V ospredju delovanja je spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva, enakost obravnave, prepoznavanje potreb posameznikov in družin, njihovo opolnomočenje za aktivno sodelovanje, da bi v čim večji meri zadovoljevali svoje potrebe in dosegli čim večjo kakovost življenja v svojem življenjskem okolju.

Vizija zavoda je postati stičišče in mesto srečevanja vseh treh generacij, odprt prostor za druženje in pogovor, učenje, ohranjanje in spodbujanje potencialov, motiviranja in nudenja potrebne podpore in pomoči pri reševanju stisk in težav ter usmerjanju uporabnikov pri iskanju pomoči.

Vizija delovanja zavoda je usmerjena tudi v stalen razvoj in učečo se organizacijo, ki bo dostopna ter prepoznavna v ožjem in širšem okolju.

Poslanstvo

Kvalitetno izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev, s čimer pomagamo uporabnikom izboljšati njihovo socialno vključenost in kvaliteto življenja. Poslanstvo zavoda je razvijanje podpornega okolja s storitvami in programi za starejše ljudi in tudi druge ranljive skupine prebivalstva, s katerimi jim želimo pomagati, da bodo lahko čim dalj časa in čim bolj kakovostno živeli na svojem domu in tako lažje uresničevali svojo vizijo bivanja v skupnosti.

Vključevanje uporabnikov

Za vse uporabnike je vključitev v posamezni socialno varstveni program brezplačna.

Pri vključevanju uporabnikov v naše dejavnosti sledimo naslednjim načelom:

 • zagotavljati človekovo dostojanstvo, socialno pravičnost, solidarnost ter enak dostop in enake možnosti
 • omogočiti prosto izbiro in prostovoljnost vključevanja v storitve in programe
 • individualni pristop z vzpodbujanjem uporabnika k lastni aktivnosti in aktivnosti njegovih družinskih članov
 • destigmatizacija ciljne populacije
 • spoštovati kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • povezovanje in partnerstvo z drugimi subjekti v okolju in širše
 • razvoj prostovoljstva
 • poslovati po načelih dobrega gospodarja

Razvoj prostovoljstva

Želimo si, da bi s programi Zavoda Vitica nagovorili vse generacije, da se vključujejo kot udeleženci, prostovoljci ali kot pobudniki želenih aktivnosti. Vabimo vas, da se osebno oglasite v naših prostorih, ki se nahajajo v pritličju zgradbe NLB v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 15, kjer se vam bomo dodatno predstavili.

Na voljo vam bodo vse želene informacije in informacije o možnosti sodelovanja. Kontaktirate nas lahko tudi po telefonu : 031 606 384 ali 02 561 11520; 02 561 11521 ali e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prostorski pogoji za delovanje

V mesecu oktobru 2015 je Zavod Vitica kandidiral na javnem razpisu za brezplačen najem poslovnih prostorov v lasti NLB d. d. in bil na razpisu uspešen. Pridobil je cca 40 m2 urejenih poslovnih prostorov v brezplačen najem na lokaciji Partizanska cesta 15 v centru Gornje Radgone, ki so prilagojeni starejšim in invalidnim osebam tako z vidika dostopnosti, dosegljivosti in informiranosti. V mesecu oktobru 2016 je NLB d. d. Zavodu Vitica odobrila dodaten brezplačen najem poslovnih prostorov, ki jih je zavod Vitica preuredil za potrebe Medgeneracijskega središča TISA. Skupna površina najetih prostorov NLB d. d. znaša 95m2. V mesecu novembru 2016 je Zavod Vitica pridobil v brezplačen najem še prostore Občine Gornja Radgona na naslovu občine Partizanska cesta 13 (bivša poročna dvorana) v izmeri 35 m2 za vzpostavitev kuhinje in dodatnega prostora za izvajanje programa Večgeneracijskega centra Pomurja. Od leta 2015 zagotavlja Občina Gornja Radgona našim uporabnikom tudi brezplačno uporabo telovadnice Partizan, kar je z vidika uporabnikov za ohranjanje njihove psiho fizične kondicije izjemnega pomena.

Storitve in programi Zavoda VITICA so:

 • Storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu
 • Storitev 24 urno varovanje na daljavo
 • Informiranje, svetovanje in zagovorništvo za starejše
 • Operacije »Izdelek patchwork 'Spomini' v prepletanju vseh generacij«
 • Večgeneracijski center Pomurja – enota Gornja Radgona
 • Dnevni center I Z A – za osebe s težavami v duševnem zdravju
 • Projekt: Preprečevanje in ozaveščanje o nasilju nad starejšimi
 • Projekt Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demenceDodatna predstavitev posameznih storitev oz. programov je predstavljena v zavihku 'DEJAVNOSTI'.V Zavodu Vitica izvajamo naslednje storitve, projekte in programe:Storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu

Izvajamo od leta 2014 izven javne mreže. Zapolnjujemo predvsem vrzeli, ko javni sektor osebe ne more vključiti v storitev in ob začasni odsotnosti svojcev ali drugih oskrbovalcev.

Storitev 24 urno varovanje na daljavo

V sodelovanju z Doktor 24 iz Ljubljane izvajamo za področje Pomurske in Podravske regije storitev 24 urnega varovanje na daljavo, ki je namenjena predvsem starejšim in drugim osebam za večjo varnost bivanja v domačem okolju storitev.

Večgeneracijski center Pomurja – enota Gornja Radgona

Izvajamo vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, kulturnih in finančnih kompetenc ciljnih skupin projekta – družine z nizko delovno intenzivnostjo, otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, starejši, mladi s posebnimi potrebami... Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad in MDDSZ. Cilj projekta je poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti njihovo izključenost; ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe, ki so preventivno zastavljeni in preprečujejo zdrs v socialno izključenost, okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin.

Dnevni center I Z A – za osebe s težavami v duševnem zdravju

Je razvojni socialnovarstveni program Zavoda Vitica, s katerim želimo aktivno prispevati k večji kakovosti življenja oseb s težavami v duševnem zdravju v UE Gornja Radgona in posledično njihovim svojcem. Ustanovljen je bil z namenom, da se odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju ponudi možnost aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa (ustvarjalne, zaposlitvene, kuharske…delavnice), da se jih vključi v socialno mrežo in tako prepreči morebitna izolacija in se izboljša njihova samopodoba in mesto v družbi. Program financirajo MDDSZ, občina Gornja Radgona, občina Radenci, občina Sveti Jurij ob Ščavnici.

»Izdelek patchwork »spomini« v prepletanju vseh generacij« (15.7.2016-15.10.2018)

Izdelki patchwork so produkti iz odsluženih in skrbno shranjenih oblačil, ki jih prinašajo posamezniki z namenom izdelovanja različnih novih izdelkov po metodi patchwork v končni produkt: namizni prti, okrasne blazine, pregrinjala, različne torbe, etuiji itd. Namen izdelovanja je večplasten: estetski proizvod, ponovna uporaba blaga (ekološka osveščenost), nastanek sestavljank spominov iz kock blaga, kvalitetno preživljanje prostega časa, krepitev medgeneracijskega druženja, solidarnost med generacijami, zaposlitvena rehabilitacija ranljivih skupin. Projekt financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

TVOJ KORAK - Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

V letošnjem letu smo bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje hibridnega programa socialne aktivacije. Program je namenjen podpori v vsakodnevnem življenju, gradnji pozitivnih medsebojnih odnosov, pridobivanju novih znanj in veščin, krepitvi zdravja in dobrega počutja, vključevanju v družbo in njeno okolje z namenom približevanja udeležencev trgu dela. Projekt sofinancirata MDDSZ in Evropski socialni sklad.

Učne delavnice

V sklopu projekta ZRSZ Učne delavnice izvajamo praktične vsebine za opolnomočenje oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva, s čemer se preprečuje socialna izključenost in revščina brezposelnih oseb ter povečuje njihova zaposlitvena možnost.

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

O zavodu Vitica

Zavod VITICA smo mlada nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki delujemo od leta 2014.


Preberite več